Α. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ξεκινήσουμε με τις ιδιομορφίες που έχει η ελληνική αγορά, που είναι οι οικογενειακές επιχειρήσεις και οι μικρές παραγωγές.
Oι διαπραγματεύσεις είναι ένα από τα πιο σημαντικά και ενδιαφέροντα καθήκοντα του αγοραστή. Η παρουσίαση αφού ορίζει διαπραγμάτευση και αιτιολογεί την αναγκαιότητά της, περιγράφει τα βασικά στάδια που πρέπει να προσέξει ο υπεύθυνος προμηθειών.
Οι σχέσεις επιχειρήσεων και προμηθευτών τους δεν είναι πάντοτε οι ίδιες. παρουσιάζεται ένα δημοφιλές, σύγχρονο πλαίσιο διαβάθμισης των σχέσεων με τους προμηθευτές ανάλογα με κρίσιμα χαρακτηριστικά των αγοραζόμενων υλικών. Συνέχίζουμε εξηγώντας τις συνέπειες αυτής της διαβάθμισης στον προσδιορισμό του είδους των σχέσεων με τους προμηθευτές μιας επιχείρησης.
Go to top