Είναι γνωστό ότι οι σχέσεις επιχειρήσεων και προμηθευτών τους δεν είναι πάντοτε οι ίδιες. Η εργασία παρουσιάζει ένα δημοφιλές, σύγχρονο πλαίσιο διαβάθμισης των σχέσεων με τους προμηθευτές ανάλογα με κρίσιμα χαρακτηριστικά των αγοραζόμενων υλικών. Στη συνέχεια εξηγούνται oι συνέπειες αυτής της διαβάθμισης στον προσδιορισμό του είδους των σχέσεων με τους προμηθευτές μιας επιχείρησης.
Η εφαρμογή του ISO 9002 σης διεθνείς μεταφορές και τις διακομεταστικές υπηρεσίες περιγράφεται σε συνάρτηση με την διοικητική διαχείριση των φορτίων, την αποθήκευση, την φόρτωση και την διανομή. Περιγράφονται συνοπτικά οι διαδικασίες και οι οργανωτικές αλλαγές οι οποίες είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του ISΟ 9002 στον συγκεκριμένο κλάδο των επιχειρήσεων.
Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της προσπάθειας αντικειμενικοποίησης του συστήματος επιλογής προμηθευτών από μία μεγάλη ιδιωτική εταιρία κατά τη διάρκεια εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητος ISO 9002.
Οι δυναμικές εξελίξεις στο διεθνή και εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον μας έχουν οδηγήσει να αντιμετωπίζουμε πλέον τους προμηθευτές μας σαν επεκτάσεις των ιδίων μας των εταιριών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, τη μείωση του αριθμού προμηθευτών μας στο ελάχιστο δυνατόν, αλλά και από την άλλη πλευρά, την ανάλογη βελτίωση της παραγόμενης ποιότητας και αύξησης των κερδών από τη συνεργασία των δύο εμπλεκόμενων πλευρών.
Go to top