Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάλυση των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ παραμέτρων που συνδέονται άμεσα με την επίλυση του διλήμματος (τομείς δραστηριότητας, αιτίες δημιουργίας διλήμματος, κριτήρια λήψης της τελικής απόφασης) και μεταβλητών του ενδοεπιχειρησιακού περιβάλλοντος (κλάδος δραστηριότητας, τεχνολογία παραγωγής).
Η εισήγηση αυτή παρουσιάζει χα αποτελέσματα μίας έρευνας που έγινε στα πλαίσια του προγράμματος SPRINT, σε έξι Ευρωπαϊκές Χώρες, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο και Ελλάδα σε επιχειρήσεις που προμηθεύουν με καθίσματα και εξατμίσεις τις αυτοκινητοβιομηχανίες για να εξετασθεί η συνεργασία μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών και των προμηθευτών με σκοπό την ανάπτυξη και τη βελτίωσή τους.
Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τα ευρήματα μίας πρόσφατης μελέτης σχετικά με την αγοραστική συμπεριφορά των Ελληνικών επιχειρήσεων που αφορά την προμήθεια εξαρτημάτων.
Στα πλαίσια της μεγιστοποίησης της απόδοσης ενός συστήματος logistics καθώς και την αποφυγή του υψηλού κόστους διατήρησης αποθεμάτων απαιτείται ο χειρισμός των προμηθειών με την μέθοδο Just in Time («Ακριβώς στην ώρα»).
Go to top