Print this page
WedNov08

Οι Προμήθειες και η Διαχείριση Υλικών στο κατώφλι της 3ης Χιλιετηρίδας

Στα στενά περιθώρια του χρόνου που έχω στη διάθεσή μου θα επιθυμούσα να αναφερθώ σε πολύ γενικές γραμμές, στην ραγδαία ανάπτυξη του τομέα των προμηθειών και της διαχείρισης υλικών και στις επιπτώσεις που έχει επιφέρει στο γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ευρισκόμενοι στο κατώφλι της τρίτης χιλιετηρίδας διαπιστώνουμε ότι η λειτουργία των προμηθειών και της διαχείρισης υλικών έχει αποκτήσει ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία, διαδραματίζοντας πρωταρχικό ρόλο στην όλη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Στο παρελθόν, η λειτουργία των προμηθειών και της διαχείρισης υλικών ήταν μία απλή διεκπεραιωτική λειτουργία δευτερευούσης σημασίας. Όμως τα τελευταία είκοσι χρόνια, οι προμήθειες και η διαχείριση υλικών έχουν σταδιακά μετατραπεί σε μία λειτουργία που παίζει σημαντικό ρόλο στην συνολική στρατηγική ανάπτυξη ενός οργανισμού.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει παρατηρηθεί διεθνώς στην βιομηχανία μία τάση μετατόπισης στην συναρμολόγηση ολοκληρωμένων συστημάτων. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω εδώ ότι στην αυτοκινητοβιομηχανία, για την οποία έχω κάποιες ειδικότερες γνώσεις, το ποσοστό της Προστιθέμενης Αξίας ως προς τις πωλήσεις των κατασκευαστών σας ΗΠΑ είναι της τάξεως του 50%, ενώ στην Ιαπωνία, την χώρα όπου κατ’ εξοχήν εφαρμόζονται οι σύγχρονοι μέθοδοι παραγωγής, το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 15%.

Γενικά σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, η λειτουργία των προμηθειών και της διαχείρισης υλικών, κατά μέσο όρο, ελέγχει το 65-70% του συνολικού κόστους μίας επιχείρησης. Κατά συνέπεια, είναι αναμενόμενο η λετουργία αυτή να απασχολεί το επιτελείο στρατηγικού προγραμματισμού μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, ιδιαίτερα μάλιστα στον βαθμό που το ποσοστό του συνολικού κόστους το οποίο ελέγχει, η λειτουργία αυτή διαρκώς αυξάνεται.

Παράλληλα, μία αποτελεσματική λειτουργία προμηθειών και διαχείρισης υλικών, μπορεί να συντελέσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μίας επιχείρησης. Είναι γνωστό ότι η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού και η επιτάχυνση της τεχνολογικής εξέλιξης έχει σαν συνέπεια την δραστική μείωση του κύκλου ανάπτυξης νέων προϊόντων και την αύξηση του ρυθμού εμφάνισής τους. Αυτές οι εξελίξεις επιβάλλουν την αντίστοιχη μείωση του χρονικού κύκλου της αλυσίδας εφοδιασμού που μπορεί να επιτευχθεί κυρίως μέσω της στενότερης συνεργασίας της επιχείρησης με τους κρίσιμους προμηθευτές της. Έτσι, η σύγχρονη επιχείρηση οδηγείται στην δημιουργία ενός πλέγματος σχέσεων με παγκόσμια δίκτυα προμηθευτών υψηλής ποιότητος και υψηλού βαθμού εξειδίκευσης.

Η πρόκληση για την επόμενη δεκαετία είναι να διασφαλιστεί ότι η λειτουργία των προμηθειών θα παίξει σημαντικό ρόλο που απαιτείται με βάση τις νέες εξελίξεις που διαμορφώνονται στο εφοδιαστικό περιβάλλον και ότι δεν θα συνεχίσει να παίζει δευτερεύοντα ρόλο. Στα πλαίσια αυτά, ίσως η πιο σημαντική αλλαγή στο πεδίο των προμηθειών είναι η αναγνώριση του γεγονότος ότι οι προμηθευτές δεν είναι ανταγωνιστές αλλά συνεργάτες που μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων ή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Υπό αυτό το πρίσμα καλούνται να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και εξασφαλίζουν από κοινού με την επιχείρηση την μεγιστοποίηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Έτσι προμηθευτές και αγοραστές οδηγούνται σε σχέσεις που διέπονται από συνεταιριστικό πνεύμα.

254Κατά συνέπεια, η διαχείριση οριζόντιων και κάθετων μακροχρόνιων συμμαχιών και δικτύων με προμηθευτές εξελίσσεται σε μία νέα κρίσιμη δραστηριότητα για την οποία θα πρέπει να αναπτυχθούν νέες μέθοδοι και τεχνικές. Ουσιαστικά, μπορούμε να πούμε ότι απαιτείται η ανάπτυξη του management της σχέσης μεταξύ της επιχείρησης και των προμηθευτών της, για αμοιβαίο όφελος.

Με βάση τα όσα ανέφερα παραπάνω, είναι αυτονόητο ότι η λειτουργία των προμηθειών και της διαχείρισης υλικών διαφοροποιείται κατά πολύ από την σημερινή κατάσταση όπου η σχέσεις μίας επιχείρησης με τους προμηθευτές της και η συνέχιση της συνεργασίας βασίζονται σε συμφωνίες ad-hoc εφόσον ο προμηθευτής ικανοποιεί κριτήρια τιμής, παράδοσης και ποιότητος.

Η αναδυόμενη τάση για την ανάπτυξη συνεταιριστικών σχέσεων μεταξύ μίας επιχείρησης και των προμηθευτών της υποδεικνύει την διαμόρφωση μακροχρόνιων, συνεχιζόμενων σχέσεων με προμηθευτές και εκατέρωθεν βούληση για από κοινού τεχνολογική και εμπορική μετεξέλιξη. Η ατμόσφαιρα στις σχέσεις είναι τέτοια που αγοραστές και προμηθευτές εργάζονται συντονισμένα και από κοινού για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή τη βελτίωση υπαρχόντων. Αυτό φυσικά απαιτεί εμπιστοσύνη και ελεύθερη ροή πληροφοριών. Ταυτόχρονα, προϋποθέτει την αυστηρή εφαρμογή ενός κώδικα ηθικής δεοντολογίας καθώς επίσης και συστημάτων διοικητικού ελέγχου που θα εξασφαλίζουν την διαφύλαξη τω συμφερόντων της επιχείρησης.

Κρίνω σκόπιμο στο σημείο αυτό να επισημάνω τις σημαντικές επιπτώσεις που έχουν οι εξελίξεις στην τεχνολογία πάνω στην λειτουργία των προμηθειών. Τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων μεταξύ μεμονωμένων μονάδων μίας επιχείρησης, των συστημάτων ηλεκτρονικής συναλλαγής αγοραστών, προμηθειών και των συστημάτων αυτοματισμού αποθήκης και παραγωγής, αναμφίβολα συμβάλλουν στη βελτίωση των επικοινωνιών και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των προμηθειών και της διαχείρισης υλικού.

Εδώ θα επιθυμούσα να κάνω μία ακόμα αναφορά στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας και ειδικότερα στα αποτελέσματα που έχει πετύχει η TOYOTA MOTOR CORPORATION στον τομέα αυτό. Με την ενεργό συμμετοχή των Προμηθευτών Γνήσιων Συστημάτων της (OEM’s) στην διαδικασία του σχεδιασμού και της ανάπτυξης νέων προϊόντων, η TOYOTA έχει αναπτύξει την μείωση του χρόνου που απαιτείται για την ανανέωση του μοντέλου σε μόλις 3 χρόνια.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι η ιδέα των συνεταιριστικών σχέσεων μεταξύ των εταιριών και των προμηθευτών τους έρχεται σε σύγκρουση με το πνεύμα που διαπνέει τις προμήθειες των δημοσίων φορέων. Έτσι, τόσο στην περίπτωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όσο και στην περίπτωση του διαμορφωθέντος πλαισίου των κρατικών προμηθειών απαιτείται η υποβολή πολλών προσφορών ώστε να διασφαλίζεται ο ανταγωνισμός μεταξύ προμηθευτών. Φυσικά, η λογική αυτή έρχεται σε αντίθεση με την φιλοσοφία των σύγχρονων προμηθειών.

Και στις δύο ημέρες του Συνεδρίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πραγματικά μεγάλο αριθμό ομιλητών οι οποίοι θα μας ενημερώσουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια για τα θέματα εκείνα που έχουν συμβάλλει δυναμικά στις εξελίξεις που παρατηρούνται στον χώρο των προμηθειών και της διαχείρισης υλικών.

Εύχομαι το Συνέδριο να δώσει τα ερεθίσματα εκείνα που θα οδηγήσουν όλους εμάς που βρισκόμαστε στο χώρο του πανεπιστημίου, ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών στη σωστή αντιμετώπιση αυτής της τόσο σημαντικής λειτουργίας των επιχειρήσεων που καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του προγραμματισμού και διαχείρισης προϊόντων και υλικών, της απόκτησης των, της μεταφοράς των, του ελέγχου της ποιότητας του, της αποθήκευσης, του προγραμματισμού παραγωγής των, της συντήρησή των κ.ά.

 

Παναγιώτης Αθανασόπουλος-ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ, Κηφισού 168, Περιστέρι

Πηγή: Σύγχρονη Διοίκηση Προμηθειών-Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών-Εκδόσεις Παπαζήση, 1995

 

Rate this item
(0 votes)
Hellenic Purchasing Institute

Ανεξάρτητος Μη Κερδοσκοπικός - Μη Πολιτικός - Μη Συνδικαλιστικός Οργανισμός με σκοπό την βελτίωση της Διοίκησης Αγορών,Προμηθειών & Εφοδιασμού. Εκπρόσωπος του International Federation of Purchasing & Supply Management στην Ελλάδα.