MonSep16

Εφαρμογή του μοντέλου Line-to-Line στην παραγωγή Υψηλής Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Προϊόντων

Στα πλαίσια της μεγιστοποίησης της απόδοσης ενός συστήματος logistics καθώς και την αποφυγή του υψηλού κόστους διατήρησης αποθεμάτων απαιτείται ο χειρισμός των προμηθειών με την μέθοδο Just in Time («Ακριβώς στην ώρα»).

Σ’ αυτή την κατεύθυνση και σ’ ένα μεγάλο ποσοστό προμηθευόμενών υλικών/υποαυστημάτων η ECON ELECTRONICS εφαρμόζει το μοντέλο Line-to-Line τροφοδοτώντας την παραγωγή της με ποιοτικά ελεγμένο υλικό άμεσα από τη γραμμή παραγωγής του προμηθευτή στοχεύοντας στην βαθμιαία απλούστευση και παράλληλη αποφυγή διαδικασιών που θεωρούνται κοινές.

Η πολιτική μιας επιχείρησης σήμερα οφείλει να διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη την συμπίεση του κόστους, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη συνειδητοποίηση της στρατηγικής σημασίας της αξιοπιστίας και της ποιότητας του τελικού προϊόντος. Στην διαμόρφωση του τελικού κόστους ενός προϊόντος συμβάλλει το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ροή των υλικών, προϊόντων και πληροφοριών γνωστές σήμερα με τον όρο Logistics (Απόδοση του όρου Logistics από τον καθ. Βιομηχανικής Οργάνωσης του ΕΜΠ, Ιωάννη Παππά). Δραστηριότητες όπως η επιλογή πηγών προμήθειας για την απόκτηση των απαραίτητων πρώτων υλών, η υποστήριξη της παραγωγής με το απαιτούμενο σε κάθε φάση υλικό στους σωστούς χρόνους και τέλος η διανομή των προϊόντων στον τελικό χρήστη, αποτελούν τις βασικές συνιστώσες ενός συστήματος logistics οι οποίες αν είναι καλά σχεδιασμένες οδηγούν σε κερδοφόρα κατάσταση κάθε βιομηχανική επιχείρηση.

 

Απόδοση του Συστήματος Logistics

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η εισαγωγή των Logistics (Εφοδιαστική) με την έννοια του συντονισμού και του ελέγχου της ροής υλικών και δεδομένων (data), έχει σαν σκοπό να ακολουθηθεί η παρακάτω πορεία:

  • Τα σωστά υλικά/δεδομένα (ως προς την ποιότητα)
  • την κατάλληλη στιγμή
  • με τη σωστή ποσότητα
  • στο κατάλληλο μέρος
  • με το ελάχιστο κόστος.

 

Ο κατάλληλος σχεδιασμός των διαδικασιών σε όλο το φάσμα των λειτουργιών μιας παραγωγικής επιχείρησης σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο, μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις φάσεις της ροής των υλικών μέσα κι έξω από την επιχείρηση.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνονται όλα τα στάδια της ροής των υλικών και πληροφοριών και η αλληλοσύνδεσή τους.

 15 10

 

Εύκολα καταλαβαίνουμε ότι η επιχείρηση πρέπει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του πελάτη με αποτελεσματικό τρόπο και με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Προς την κατεύθυνση αυτή το σύστημα Logistics πρέπει να δραστηριοποιηθεί με σκοπό τον εφοδιασμό υλικών στην ώρα τους χρησιμοποιώντας τη μικρότερη ποσότητα Α5 Υλών και παράλληλα μειώνοντας σημαντικά το Χρόνο Διελεύσεως.

Η παραπάνω λογική, γνωστή και σαν μέθοδος JIT (Just in Time) από δεικνύεται στην πράξη μια συγχρονισμένη μέθοδος που αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την απόδοση ενός συστήματος Logistics, με τάση εφαρμογής που συνεχώς αυξάνεται τα τελευταία χρόνια.

 

Just in Time και μοντέλα προμήθειας

Με την εφαρμογή της μεθόδου Just in Time η οποία έχει σαν ουσιαστικό αποτέλεσμα την μείωση των αποθεμάτων, νέες στρατηγικές /μοντέλα αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται όσον αφορά στις σχέσεις jitπελατών -προμηθευτών.

Από τον παραδοσιακό τρόπο προμήθειας “Stock to Stock” κατά τον οποίο προμηθευτές και πελάτες διαθέτουν ξεχωριστά αποθέματα και διενεργούν ξεχωριστούς ελέγχους (ποσότητα-ποιότητα), περνάμε στο απλούστερο “Ship to Stock” όπου η ευθύνη του ελέγχου ποιότητας μεταβιβάζεται στον προμηθευτή ο οποίος και παρέχει το απαραίτητο Πιστοποιητικό Ποιότητας (C.O.C), συνεχίζουμε με το “Ship to line” όπου καταργείται η αποθήκη του πελάτη και τα υλικά παραδίδονται κατευθείαν στην παραγωγή από τις αποθήκες του προμηθευτή συνοδευόμενα από Πιστοποιητικό Ποιότητας που περιλαμβάνει αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργεί ο προμηθευτής και καταλήγουμε στο μοντέλο "Line to Line” όπου η παραγωγή του πελάτη τροφοδοτείται με ποιοτικά ελεγμένο υλικό άμεσα από τη γραμμή παραγωγής του προμηθευτή.

 

Η εφαρμογή του μοντέλου Line to Line

Στην ECON ELECTRONICS μια δυναμική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρονικών προϊόντων υψηλής αξιοπιστίας, μέλος του ομίλου ECON ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, εδώ και δύο χρόνια γίνεται προσπάθεια μείωσης των αποθεμάτων α’ υλών με την εφαρμογή νέων στρατηγικών προμηθειών.

Ένα μεγάλο ποσοστό προμηθευόμενών υλικών, περίπου το 60% προέρχεται από υποκατασκευαστές (άλλες εταιρείες του ομίλου όπως ECON MECHANICS, ECON ΧΥΤΗΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ κ.λ.π.) Just in time inventory management 571x381ενώ το υπόλοιπο κυρίως από προμηθευτές του εξωτερικού. Με τους τελευταίους δημιουργούνται συμβόλαια-πλαίσια όπου συμπεριλαμβάνεται ολόκληρη η ποσότητα των υλικών που θα απαιτηθεί για μια συγκεκριμένη σύμβαση καθώς επίσης το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων (σε συμφωνία με τις συμβατικές υποχρεώσεις), oι όροι πληρωμής, oι απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας του προς παράδοση προϊόντος καθώς και οι κυρώσεις που θα βαρύνουν τον προμηθευτή σε περιπτώσεις αδυναμίας παραδόσεως στους προκαθορισμένους χρόνους.

Στην περίπτωση που τα προμηθευόμενα υποσυστήματα (κατεργασμένα χυτά ακρίβειας, casing προϊόντων, μεταλλικές προσόψεις, ανοξείδωτες βίδες κ.λ.π.) προέρχονται από τις άλλες εταιρείες του ομίλου εφαρμόζεται το μοντέλο “Line to Line” με αποτέλεσμα τα υλικά/υποσυστήματα από τις γραμμές παραγωγής των προμηθευτών να οδηγούνται στην παραγωγή της ECON ELECTRONICS αποφεύγοντας τις διαδικασίες Ελέγχου Εισερχομένων που θεωρούνται κοινές μ’ αυτές του Ελέγχου Τελικών Προϊόντων που πραγματοποιήθηκαν στην παραγωγή του προμηθευτή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του Χρόνου Διέλευσης στο 20% της τιμής του, αφού το υπόλοιπο 80% προκαλείται εκτός της εταιρείας κατά τη διάρκεια των προμηθειών και της διανομής. Παράλληλα όμως μ’ αυτή τη στενή εμπλοκή των υποκατασκευαστών στην εσωτερική ροή των υλικών, εισάγεται και ένα μικρό ποσοστό σφαλμάτων της παραγωγής τους, της τάξης του 5%, στην παραγωγή της ECON ELECTRONICS το οποίο ανιχνεύεται εύκολα στους Ελέγχους Ενδιάμεσων Φάσεων Παραγωγής που διεξάγονται και που στις περισσότερες περιπτώσεις ακολουθούνται από κατάλληλους Χειρισμούς και Διορθωτικές Ενέργειες χωρίς να είναι απαραίτητη η διακοπή της παραγωγής.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Graf, Karl-Robert “Systematische Untersuchung von Einflussgroessen einer Fertigungssteuerung nach dem Zieh und Schiebeprinzip” Zuelch, Gert. Karlsruhe TH, 1991
  2. Zibell, Roland M. “Die Just-in-Time Philosophic. Grundzoge und Wirtschaftlichkeit”. Berlin, TH Diss. 1989
  3. Juergen Vogel «Εσωτερική διακίνηση και αποθήκευση» Ομιλία εσπερίδας ΙΔΙΠ/ΕΕΔΕ
  4. Robert Graf, Δημήτρης Σταυρογιάννης «Η σημασία των παραδόσεων προμηθειών ακριβώς στην ώρα για την Εφοδιαστική» Προς δημοσίευση στο περιοδικό Plant Management Εκδ. INFOPUBLICA.

 

Σπανουδάκης Ιωάννης - ECON ELECTRONICS Α.Ε.

Πηγή: Σύγχρονη Διοίκηση Προμηθειών-Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών-Εκδόσεις Παπαζήση, 1995

Rate this item
(0 votes)
Hellenic Purchasing Institute

Ανεξάρτητος Μη Κερδοσκοπικός - Μη Πολιτικός - Μη Συνδικαλιστικός Οργανισμός με σκοπό την βελτίωση της Διοίκησης Αγορών,Προμηθειών & Εφοδιασμού. Εκπρόσωπος του International Federation of Purchasing & Supply Management στην Ελλάδα.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Go to top