MonApr29

Η τεχνολογία του EDI ως καταλύτης στον εκσυγχρονισμό της Προμήθειας και Διαχείρισης Υλικών (Μέρος Α΄)

Η εισήγηση παρουσιάζει παραδείγματα εφαρμογής της τεχνολογίας EDI σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, εμπορικές αλυσίδες καθώς και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μ. Βρετανίας.

Ο συνδυασμός δύο σύγχρονων στρατηγικών logistics, του Just-in-Time και του International Sourcing (Διεθνοποίηση Πηγών Προμήθειας), υπογραμμίζει την αυξανόμενη ανάγκη για απλοποίηση και αυτοματισμό των λειτουργιών που σχετίζονται με την προμήθεια και διαχείριση υλικών.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους και μέσα με τα οποία θα μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα σας απαιτήσεις των πελατών τους και να ικανοποιούν τις παραγγελίες πιο γρήγορα και πιο ολοκληρωμένα. Η φιλοσοφία του Just-in-Time που εισήχθηκε από Ιαπωνικές εταιρίες, έχει βρει πλέον οπαδούς και στο Δυτικό επιχειρηματικό κόσμο. Παραδοσιακά, οι εταιρίες διατηρούσαν υψηλά επίπεδα αποθεμάτων για να προστατευτούν σε περίπτωση προϊόντων χαμηλής ποιότητας, σε υπερβάλλουσα ζήτηση, σε περίπτωση προβλημάτων με τους δικούς τους προμηθευτές ή ακόμα και σε λανθασμένη εισαγωγή στοιχείων παραγγελίας. Συχνά μάλιστα προγραμματίζονταν στάδια παραγωγής ειδικά για το χτίσιμο αποθέματος.

Πίσω από τη φιλοσοφία του Just-in-Time βρίσκεται η απαίτηση για άμεση παράδοση προϊόντων σε άριστη ποιότητα. Έτσι, οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν αυτή τη στρατηγική ζητούν από τους προμηθευτές τους να ακολουθούν πρότυπα ποιότητας καθώς και να εφαρμόζουν πιστά προγράμματα παράδοσης.jitt Ταυτόχρονα, περιορίζουν τον αριθμό των προμηθευτών τους μόνο σε εκείνους που μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις. Η τάση για διεθνοποίηση των πηγών προμήθειας είναι ένας σημαντικός παράγοντας που οφείλεται, αλλά και διευκολύνει, αυτή την τάση.

Η φιλοσοφία του Just-in-Time προϋποθέτει όμως και ένα νέο πλέγμα σχέσεων μεταξύ πελατών και προμηθευτών που θα βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και διάθεση για συνεργασία. Αυτό σημαίνει ότι προκειμένου να επιτευχθεί έγκαιρη εξυπηρέτηση και παράδοση μιας παραγγελίας, θα πρέπει επίσης οι εμπορικοί συνεργάτες να είναι πρόθυμοι και σε θέση να ανταλλάξουν στοιχεία για το πώς, για παράδειγμα, διαμορφώνεται η κατανάλωση και ζήτηση των προϊόντων.

Σε διεθνές επίπεδο και στα πλαίσια διαφόρων κλάδων, ο προβληματισμός πάνω στα θέματα αυτά οδήγησε πολλές επιχειρήσεις στην υιοθέτηση του EDI ως στρατηγικού εργαλείου πραγματοποίησης επιχειρησιακών στόχων στα πλαίσια των νευραλγικών λειτουργιών της προμήθειας και διαχείρισης υλικών. To EDI αποσκοπεί στο να εξαλείφει τα προβλήματα, αλλά και τους περιορισμούς, που εμπεριέχονται σας εμπορικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση χαρτιού και πολλά είναι τα παραδείγματα επιτυχούς εφαρμογής στα πλαίσια αυτά.

 

Παραδείγματα εφαρμογής του EDI από διαφόρους κλάδους

 

Usinor Sacilor (βιομηχανία χάλυβα)

Η όμιλος Usinor Sacilor αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό χάλυβα στην Ευρώπη και το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο από πλευράς όγκου παραγωγής, με μεγάλους όγκους ανταλλαγής δεδομένων, τόσο μεταξύ των επιμέρους εταιριών του ομίλου όσο και με τρίτους, κυρίως πελάτες, που προέρχονται από την αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία ηλεκτρονικών και οικιακών συσκευών, τον κατασκευαστικό κλάδο κλπ (Lecoeur, 1991).

To EDI εξελίχθηκε στον όμιλο μέσα από τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση η ηλεκτρονική ανταλλαγή βασίστηκε σε πρωτόκολλα για file transfers και δομές αρχείων με records σταθερού μήκους που ανταποκρίνονταν στο batch process περιβάλλον λειτουργίας. Αυτού του είδους οι ανταλλαγές χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ εταιρών της βιομηχανίας χάλυβα στη Γαλλία (που ουσιαστικά σήμερα αποτελούν μέλη του ομίλου) και εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να υφίστανται και σήμερα. Η δεύτερη φάση αφορά τη χρήση του προτύπου EDI της ODETTE, μιας πρωτοβουλίας που επικεντρώθηκε στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Τρία μηνύματα χρησιμοποιήθηκαν για την επικοινωνία με αυτοκινητοβιομηχανίες, που αποτελούν και το σημαντικότερο ίσως πελάτη του ομίλου, και τα οποία ήταν η παραγγελία, το τιμολόγιο και το δελτίο αποστολής. Η τρίτη φάση αφορούσε ένα ευρύτερο φάσμα ανταλλαγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο για πελάτες από την αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ παράλληλα σηματοδότησε την υιοθέτηση του EDIFACT.

Γενικά το EDI χρησιμοποιείται σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας με διασυνδέσεις με τις εφαρμογές των πωλήσεων και την εμπορική διαχείριση, τη διαχείριση παραγωγής και τη λογιστική παρακολούθηση. Ωστόσο το κομμάτι της παραγωγής είναι αυτό που έχει συγκεντρώσει το στρατηγικό ενδιαφέρον της εφαρμογής του EDI. Η Usinor Sacilor έχει σαν κύρια στρατηγική της την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγωγής μέσω συστημάτων CIM (Computer Integrated Manufacturing) και την υιοθέτηση διαδικασιών Ολικής Ποιότητας (Total Quality). Η έννοια της Ολικής Ποιότητας σχετίζεται με την παραδοσιακή απαίτηση των πελατών για πληροφορίες ποιότητας που ακολουθούν τη ροή των προϊόντων. Η απαίτηση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη στο συγκεκριμένο κλάδο και αφορά πληροφορίες που σχετίζονται με τις συνθήκες επεξεργασίας, τη χημική ανάλυση, την αντοχή, τους φυσικούς ελέγχους κλπ. για κάθε επιμέρους τμήμα μιας παραγγελίας.

Το γεγονός ότι σήμερα όλες οι διαδικασίες παραγωγής στην εταιρία ελέγχονται και διαχειρίζονται σε πραγματικό χρόνο (real time) μέσα από το βιομηχανικό πληροφοριακό σύστημα σημαίνει πως οι πληροφορίες ποιότητας μπορούν άμεσα να μεταφερθούν στους πελάτες. Στα πλαίσια αυτά, το EDI έχει αποτελέσει στρατηγικό όπλο πλήρως ολοκληρωμένο στα συστήματα υποστήριξης της παραγωγικής διαδικασίας επιτυγχάνοντας το στόχο της Ολικής Ποιότητας κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης των προϊόντων.

 

Philips Fissiau (τελωνειακός πράκτορας)

Η εταιρία Philips Fissiau (μέλος του Philips Group) έχει δημιουργήσει μια πρωτοποριακή και εξελιγμένη τηλεπικοινωνιακή υποδομή που περιλαμβάνει δίκτυα, συστήματα και πρότυπα επικοινωνίας, προκειμένου να εξυπηρετήσει την απρόσκοπτη συνεργασία και συντονισμό της γαλλικής Philips με το δίκτυο των αγοραστών και προμηθευτών της (Pheiffer, 1991), Συγκεκριμένα η Fissiau λειτουργεί ως τελωνειακός πράκτορας για τη Philips. Στα πλαίσια αυτά η εταιρία έχει υιοθετήσει το EDI προκειμένου να διευκολύνει και να βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες της, κυρίως σε ότι αφορά την επικοινωνία με διεθνείς μεταφορικές εταιρίες, ολοκληρώνοντας παράλληλα το σύστημα της με αυτό των εταιριών του ομίλου που εξυπηρετεί.

edi imagesΑπό τη σημαντική εμπειρία της στον τομέα του EDI, η Fissiau έχει διαπιστώσει ότι ένα αδύνατο σημείο στην αλυσίδα των δια-επιχειρησιακών εμπορικών συναλλαγών αποτελούν oι σχέσεις και επικοινωνίες με τα τελωνεία. Για το λόγο αυτό η Philips, πέρα από τις τυπικές εφαρμογές EDI, έχει αναμιχθεί σε μια σειρά από πρωτοβουλίες και προγράμματα EDI στο επίπεδο των τελωνείων.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα από την εφαρμογή του EDI με τα τελωνεία αφορά τη μείωση του κύκλου της παραγγελίας (order lead time), αφού ο μέσος χρόνος για την εξυπηρέτηση της τελωνειακής διαδικασίας για τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής ένωσης μπορεί να μειωθεί από 3 σε 2 ημέρες. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους: καταρχήν, στην ταχύτερη επεξεργασία των τελωνειακών εγγράφων αλλά και στην αυξημένη ακρίβεια και συνέπεια των σχετικών δηλώσεων, που συνεπάγεται αποφυγή των χρονοβόρων διαδικασιών διόρθωσης τους. Το τελευταίο αυτό σημείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού, όπως έχει αποδειχτεί, λανθασμένα στοιχεία ή παραλείψεις στοιχείων μπορούν να οδηγήσουν σε χρόνους διεκπεραίωσης μέχρι και 15 μέρες, καθυστερώντας έτσι και τη διακίνηση των προϊόντων. Συνεχίζεται........

 

Φραγκοπούλου Άννη

Πηγή: Σύγχρονη Διοίκηση Προμηθειών-Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών-Εκδόσεις Παπαζήση, 1995

Rate this item
(0 votes)
Hellenic Purchasing Institute

Ανεξάρτητος Μη Κερδοσκοπικός - Μη Πολιτικός - Μη Συνδικαλιστικός Οργανισμός με σκοπό την βελτίωση της Διοίκησης Αγορών,Προμηθειών & Εφοδιασμού. Εκπρόσωπος του International Federation of Purchasing & Supply Management στην Ελλάδα.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Go to top