WedOct18

Virtual/Extended Enterprises: H Σημασία Δυναμικών Σχέσεων με Προμηθευτές - Υποκατασκευαστές και Διανομείς

Kαθώς οι Ελληνικές Επιχειρήσεις εκτίθενται στις δύσκολες και πολύπλοκες διεθνείς αγορές καθίσταται αδήριτη η ανάγκη για βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης. Μια δημοφιλής προσέγγιση είναι η ισχυροποίηση των επιχειρήσεων μέσω συνεργασιών, κυρίως με επιχειρήσεις εκτός Ελλάδος.

Οι συνεργασίες αυτές εξαγγέλλονται συχνά ως «στρατηγικές συμφωνίες» η ως «συμμαχίες» μεταξύ επιχειρήσεων. Αν αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά αυτών των συνεργασιών θα καταλήξουμε ότι αποβλέπουν κυρίως στην ισχυροποίηση της χρηματοοικονομικών μεγεθών ή στην χρησιμοποίηση υπάρχοντος δικτύου διανομής προϊόντων ,έτσι ώστε να αποκτηθούν ερείσματα σε νέες αγορές.

Εκείνο που παρατηρούμε σπάνια είναι ότι συμμαχίες μεταξύ επιχειρήσεων και των προμηθευτών /υπεργολάβων τους. Οι περισσότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τους προμηθευτές /υπεργολάβους ανταγωνιστικά και βραχυπρόθεσμα. Δεν κατανοούν ότι οι σχέσεις με προμηθευτές/ υπεργολάβους είναι κρίσιμος διεπιχειρησιακός κρίκος στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Οι σχέσεις αυτές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για πολλούς λόγους:

  1. Σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους πάνω από το 80% της αξίας του τελικού προϊόντος προσδιορίζεται από το δίκτυο των προμηθευτών/ υποκατασκευαστών κ.α. δηλαδή από φορείς που δεν ελέγχονται άμεσα από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις.
  2. Το δίκτυο των προμηθευτών και υπεργολάβων επηρεάζουν αποφασιστικά πολλές φορές την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Πολλές επιχειρήσεις αποδίδουν πάνω από 50% των ποιοτικών τους προβλημάτων σε αγοραζόμενα υλικά.
  3. Οι προμηθευτές συχνά διαθέτουν τεχνογνωσία, δεξιότητα, ευελιξία που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα των πελατών τους.

Είναι γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν κατανοήσει ότι είναι δυνατόν να προκύψουν σημαντικά οφέλη από μία πιο μόνιμη συνεργασία με λίγους σχετικά αξιόπιστους προμηθευτές. Τα αναμενόμενα οφέλη, συνίστανται κυρίως στην μείωση του κόστους των υλικών / υπηρεσιών και στην βελτίωση της ποιότητας, αποτέλεσμα οικονομιών κλίμακας της επιχειρησιακής καθώς και της ατομικής μάθησης του προμηθευτή. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν με την σειρά τους να αποκομίσουν οικονομικά κυρίως οφέλη μέσα από ειδικά σχεδιασμένες συμβάσεις που προβλέπουν μέρος των κερδών των προμηθευτών που προκύπτουν από τις οικονομίες κλίμακας και την «επιχειρησιακή μάθηση» να κατευθύνονται προς αυτές.

Τέτοια λογική που διέπει τις περισσότερες μακροχρόνιες συμβάσεις και προγραμματικές συμφωνίες αφήνει ανεκμετάλλευτο σε μεγάλο βαθμό το δυναμικό που ενυπάρχει καθόλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού μίας επιχείρησης. Είναι σαφές ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να υιοθετήσουν μία πιο επιθετική πρακτική στις σχέσεις με το δίκτυο των προμηθευτών / συνεργατών. Η πιο επιθετική πρακτική βασίζεται στην φιλοσοφία της «Διευρυμένης Επιχείρησης».

Η «Διευρυμένη Επιχείρηση» ουσιαστικά αποτελεί μετάλλαξη της αλυσίδας εφοδιασμού. Σταθερή επιδίωξη της «Διευρυμένης Επιχείρησης» είναι η απόλυτη εκμετάλλευση των αξιών που ενυπάρχουν καθόλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. Τούτο απαιτεί απόλυτη ευθυγράμμιση του οράματος και των στόχων τόσο των επιχειρήσεων όσο και των προμηθευτών, υποκατασκευαστών, διανομέων κ.α., σε θέματα επιχειρηματικής κουλτούρας, πληροφοριακών συστημάτων, παραγωγικής διαδικασίας, ανάπτυξης νέων προϊόντων και εξασφάλισης καινοτόμων υποπροϊόντων μέσω συστηματικών προγραμμάτων συνεχούς βελτίωσης.

Ένα τυπικό παράδειγμα «Διευρυμένης Επιχείρησης» αποτελεί η εταιρεία «HONDA OF AMERICA MANUFACTURING» μαζί με τους προμηθευτές της. Η εταιρεία αυτή έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προμηθευτών. Η HONDA OF AMERICA αντλεί συγκριτικά πλεονεκτήματα από την σχέση της με εξαίρετους και αφοσιωμένους προμηθευτές σε συνδυασμό με προωθημένα συστήματα logistics και καινοτομικά πληροφοριακά συστήματα. Στην πραγματικότητα η HONDA OF AMERICA ξεκινώντας ως απόλυτα ελεγχόμενη παραφυάδα της Ιαπωνικής επιχείρησης εξελίχθηκε σε μία ανεξάρτητη επιχείρηση που εξάγει αυτοκίνητα και εξαρτήματα σε 60 χώρες.

Η δημιουργία μιας «Διευρυμένης επιχείρησης» δεν γίνεται από την μία μέρα στην άλλη ούτε θεσμοθετείται μέσω από τις τυπικές συμβάσεις. Στην περίπτωση της HONDA OF AMERICA εφαρμόστηκαν 120 εθελοντικά προγράμματα συνεχούς βελτίωσης σε 90 προμηθευτές. Το αποτέλεσμα ήταν μεγάλη βελτίωση παραγωγικότητας.

Πολλές από τις 90 εταιρείες εφάρμοσαν τα προγράμματα στους δικούς τους προμηθευτές. Στόχος κάθε προγράμματος ήταν ο προμηθευτής να υιοθετήσει την φιλοσοφία συνεχούς βελτίωσης της HONDA OF AMERICA. Τα προγράμματα εφαρμόστηκαν στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών με την συμμετοχή στελεχών της HONDA OF AMERICA και στελεχών του προμηθευτή, διάρκειας 1 έτους. Κατά την διάρκεια του προγράμματος χρησιμοποιούνται απλές αποτελεσματικές τεχνικές συνεχούς βελτίωσης με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του προμηθευτή. Πολύ γρήγορα παρατηρήθηκαν βελτιώσεις της παραγωγικότητας της τάξεως του 40% – 60 %.

Στην πραγματικότητα μία τέτοια επιθετική προσέγγιση αποτελεί μονόδρομο για τις ελληνικές επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους που λειτουργούν κάτω από τον σκληρό ανταγωνισμό μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Είναι φανερό ότι η στενή συνεργασία με τους προμηθευτές / υποκατασκευαστές και η αύξηση ανταγωνιστικότητας που προκύπτει από την υιοθέτηση της φιλοσοφίας της «Διευρυμένης επιχείρησης» είναι δυνατόν να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του ανταγωνισμού μέσω αυξημένης ευελιξίας, σύντμησης των χρονικών κύκλων παραγωγής και υψηλής ποιότητας.

Είναι επίσης σαφές ότι συγχρόνως διασφαλίζεται και η μακρόχρονη επιβίωση αξιόλογων προμηθευτών στοιχείο ιδιαίτερα επωφελές για την ελληνική βιομηχανία και οικονομία.

Rate this item
(1 Vote)
Hellenic Purchasing Institute

Ανεξάρτητος Μη Κερδοσκοπικός - Μη Πολιτικός - Μη Συνδικαλιστικός Οργανισμός με σκοπό την βελτίωση της Διοίκησης Αγορών,Προμηθειών & Εφοδιασμού. Εκπρόσωπος του International Federation of Purchasing & Supply Management στην Ελλάδα.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Go to top